תנאי שימוש

תנאי שימוש

קבלת תנאי השימוש

שימוש באתר זה – www.yeruchamtour.com (להלן – "האתר"), על ידי - משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), כולל רכישה באמצעות האתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי "העמותה לתיירות ויזמות בירוחם" (ע"ר (להלן "העמותה") ובהסכמת עמותת "עתיד במדבר" (ע"ר 580180883).

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע משימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד העמותה, עמותת עתיד במדבר, האתר, בעלי האתר, הועד המנהל של העמותה, עובדי העמותה, או בונה האתר.
הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את העמותה כלפי מבצעי הפעולות באתר.
העמותה שומרות על זכותן לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתן הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שוברים למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו לאחר השינוי.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
א השימוש באתר

 1. כללי

  1. האתר מופעל על ידי העמותה לתיירות ויזמות בירוחם ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות.

  2. האתר מציע למכירה, בין השאר, שוברים למימוש עתידי, אצל אחד מבתי העסק התיירותיים בירוחם, כמפורט באתר.

  3. למען הסר ספק, העמותה לתיירות ויזמות בירוחם אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או את השירותים המוצגים באתר, אשר ניתן לרוכשם מבית העסק באמצעות מימוש השוברים הניתנים לרכישה על ידי משתמש הקצה.

  4. המוצרים ו/או השירותים, אשר לשם רכישתם מבית העסק ניתן להשתמש בשוברים הנמכרים באתר במסגרת קבוצת הרכישה, מוצעים על ידי בתי העסק השונים ולא על ידי העמותה לתיירות ויזמות בירוחם.

  5. העמותה  מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת מוצרים ו/או שירותים ואין לראות בעמותה כמי שמוכרת את המוצרים ו/או מספקת את השירותים ואין לראות בעמותה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

  6. תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משתמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.

  7. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.

  8. משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת העמותה, ושהעמותה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בעמותה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בעמותה, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את העמותה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

  9. לעמותה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. העמותה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע ו/או תוכן ו/או שירותים בכל עת וללא התראה מראש.

  10. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

 2. שינוי תנאי השימוש

  1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

  2. כל שינוי בתנאי השימוש יחול החל ממועד השינוי ועדכונו באתר, שינויים אלו לא יחולו על שוברים שנרכשו לפני שפורסמו באתר

  3. השינויים האמורים בתנאי השימוש, יחולו באופן מיידי על כל משתמשי האתר. כל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.

  4. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

 3. ציוד

משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך העמותה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

 1. ​​כללי התנהגות למשתמש הקצה

  1. האתר הינו קניינה הפרטי של העמותה. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

  2. העמותה דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.

 2. הזכות לרכוש ולהשתתף במכירה באתר

  1. רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

  2. העמותה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.

  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעמותה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ובתי העסק; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 3. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

  1. כל דבר באתר הוא רכושה הקנייני הבלעדי של העמותה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהעמותה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

 4. היעדר אחריות

  1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. העמותה, עובדיה, הועד המנהל שלה או בונה אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או שוברים שיסופקו באמצעות האתר.

  2. הגישה לאתר מסופקת "כמות שהוא" ("AS-IS" ו-"AS-AVAILABLE"). בית העסק אחראי לפרסום ההצעה ומימוש השובר. העמותה אינה מספקת כל מצג, אחריות, הצהרה או תנאי, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות.

  3. העמותה אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים או שירותים אשר תרכוש דרך האתר.

  4.  המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד העמותה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, שילוחם ו/או יבואם לארץ, טיבם, שמות היצרנים/ספקים/בתי העסק וכיו''ב.

  5. העמותה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

  6. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העמותה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

 5. הגבלת אחריות

בשום מקרה, העמותה לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.

9. הגבלת אחריות

 1. ביטול הסכם זה

העמותה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה.

 1. תוכן צדדים שלישיים
  העמותה לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות,העמותה

 

 1. משלוח הודעות על ידי העמותה ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה

הנך מאשר בזאת לעמותה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני וליצור איתך קשר טלפוני בנוגע לשובר שרכשת או בנוגע לפעילות עתידית של העמותה. כמו כן, הנך מאשר ומודע לכך כי העמותה  עשויה (אך אינה חייבת) לשלוח לך הודעות תזכורת בדבר מועד פקיעתו הקרב של שובר שרכשת.

מועד פקיעתו של כל שובר שיירכש באמצעות האתר הינו 365 ימים לאחר מועד רכישתו.
 

ככל שתבקש מהעמותה, תוכל לבחור לחדול מלקבל מ-העמוהה הודעות דואר אלקטרוני מסוגים מסוימים   

השוברים

 1. השוברים - כללי

כל השוברים המודפסים מהאתר או דרך האתר (להלן "השוברים") הם שוברי קידום מכירות, אשר ניתן לרכושם מעמותת עתיד במדבר על מנת להחליפם במוצרים ו/או בשירותים בהנחה לעומת מחירם הרגיל (לא כולל הנחות שונות שהבית העסק מעניקים מעת לעת), אצל בית העסק שהנפיק את השובר ("בית העסק"). את השובר ניתן לרכוש באתר ובהתאם לתנאים החלים על כל עסקה ועל כל שובר. על ידי מתן הצעה לרכישת שובר על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
העמותה מאפשרת לך לרכוש שובר אשר ניתן לפדותו בקשר לרכישת מוצרים ו/או שירותים מבית העסק, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. בית העסק ולא העמותה הוא מספק את המוצרים ו/או השירותים הרלוונטיים ובית העסק הוא האחראי היחידי לפדיון השובר שרכשת.

 1. המוצרים/השירותים המופיעים באתר

העמותה אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. העמותה מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת מוצריהם ושירותיהם. בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים התנאים למכירת המוצר כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר/השירות הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. העמותה אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתם של העמותה ו/או בתי העסק בהתאם לביקוש או מכל סיבה שהיא. לפיכך, רשאית העמותה וכן כל בית עסק, אך אינם חייבם, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת במהלך המכירה.
 

 1. תשלום וקבלה

  1. קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

  2. חיוב הלקוח יתבצע על ידי עמותת עתיד במדבר וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. 

  3. לפיכך, כל לקוח אשר יבצע רכישה באתר יקבל קבלה לדואר האלקטרוני שהזין באתר, על סך הקנייה.
   במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, השובר לא יסופק לך.

  4. הנך מאשר בזאת שלא לשלוח אליך קבלה לאחר ביצוע הקניה, אלא להסתפק באפשרות לקבל ולצפות בפרטי הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני ככל שתבקש זאת מהעמותה.

 

 1. ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

  1. ביטול רכישת שובר יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף זה.

  2. בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול עמותת עתיד במדבר על ידי משתמש הקצה הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'').

  3. הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:

בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 1. תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

 2. זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת במקרים הבאים: לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995; לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בתקנות 2 ו- 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010.

 3. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך שלושים ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה, לפי הנמוך מביניהם.

 4. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בית העסק או על ידי עמותת עתיד במדבר. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן בית העסק והן העמותה יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.

 5. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת השובר בלבד, אך לא לביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר, שאז עליך לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על העמותה לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר וכל ביטול כאמור יהיה בינך לבין בית העסק.

 1. אספקת המוצרים

אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באתר.

 1. מימוש השוברים

  1. השובר הנו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש שובר יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מהשובר גלומה בשובר המקורי וכל העתק של שובר, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות.

  2. מימוש השובר יהיה על ידי הצגתו וכן על ידי הצגת מספר ההזמנה.

  3. אלא אם צוין אחרת במפורש, לא ניתן לשלב שימוש בשובר עם שוברים, קופונים, הנחות, הצעות, תעודות צד שלישי ו/או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים.

  4. מימוש שובר יהיה כפוף להוראות כל דין.

  5. לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

  6. העמותה ובית העסק לא יהיה אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשיכפול ו/או להדפסה ביתר של השוברים ו/או של מספרם הסידורי.

  7. העמותה לא מגבילה מכירת ו/או העברת שובר לצד ג', על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי השובר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של העמותה, גם כלפי רוכש השובר ו/או מקבלו בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע ממכירת ו/או מהעברת שובר לצד ג', לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.

  8. כל ניסיון לעשות שימוש בשובר בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן או בניגוד לתנאים שיופיעו בהצגת העסקה באתר או על גבי השובר, במצטבר, יגרום לביטול תוקפו של השובר.

  9. כל השוברים מוגבלים בזמן של 365 ימים ממועד רכישתם לצורך מימושם כך שלאחר תקופת תוקפו של השובר לא ניתן יהיה לעשות בשובר כל שימוש והשובר לא יקנה לרוכש השובר כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין ובכפוף לאמור להלן.

על כן, באחריות רוכש השובר לממש את השובר במהלך תקופת תוקפו של השובר. רוכש שובר אשר לא מימש את השובר, מכל סיבה שהיא, במהלך תקופת תוקפו של השובר, יאבד את זכאותו לקבלת המוצר ו/או השירותים /או ההטבה הגלומים בשובר ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא, למעט לפי האמור בסעיף זה..

 1. יש לממש את השובר באירוע אחד ולא ניתן לממש את השובר בפחות מערכו הנקוב, ושימוש בפחות נערכו הנקוב של השובר לא יקנה לרוכש השובר כל זכות לקבלת החזר או עודף.

 2. ניתן לפדות שובר אחד בכל עסקה עם בית העסק.

 3. השובר לא ניתן למימוש עד ליום אחרי רכישתו.

 4. לא ניתן להמיר השובר בזיכוי כספי (אלא אם נדרש על פי חוק).

 5. כל הזמנות בבית העסק מתוקף השובר הן על בסיס מקום פנוי בבית העסק.

 6. כל שובר כפוף לתנאי העמותה, עמותת עתיד במדבר ובתי העסק המשתתפים. העמותה אינה המוכרת ו/או המספקת של המוצרים והשירותים. בית העסק הוא מוכר/ספק המוצרים והשירותים.

 1. ביטול עסקה על ידי העמותה או על ידי עמותת עתיד במדבר

העמותה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

 2. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.

 3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת העמותה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

 4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית העמותה לבטל את הרכישה הספציפית.

 5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

 6. העמותה  רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

 1. אחריות בית העסק

בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד,  הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש השובר ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם המוצרים / השירותים נשוא השובר. אתה מוותר ומשחרר את העמותה ועמותת עתיד במדבר מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

ג   שונות

 1. הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

 2. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי העמותה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של העמותה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

 3. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

 4. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.